ناشر الأصول

حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> Portal_de_Transparencia [in template "20097#20123#332838" at line 103, column 53]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${Portal_de_Transparencia} [in template "20097#20123#332838" at line 103, column 51]
----
1<#if ( (themeDisplay.getLanguageId() == 'ca_ES'))> 
2<#assign Portal_de_Transparencia = 'Portal de Transparència' /> 
3</#if> 
4 
5<#if ( (themeDisplay.getLanguageId() == 'es_ES'))> 
6<#assign Portal_de_Transparencia = 'Portal de Transparencia' /> 
7</#if> 
8 
9<#if ( (themeDisplay.getLanguageId() == 'es_ES'))> 
10<#assign Origen_de_energia = 'Origen de la energía de Barcelona Energia' /> 
11</#if> 
12<#if ( (themeDisplay.getLanguageId() == 'ca_ES'))> 
13<#assign Origen_de_energia = 'Origen de l&#39energia de Barcelona Energia' /> 
14</#if> 
15 
16 
17 
18<!DOCTYPE html> 
19<html lang="en"> 
20<head> 
21	<meta charset="UTF-8"> 
22	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
23	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
24	<title>Document</title> 
25	 
26	<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 
27	 
28	<style> 
29 
30		@font-face { 
31			font-family: 'Space Grotesk', sans-serif; 
32			src: url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Space+Grotesk:wght@500&display=swap'); 
33
34 
35		 
36 
37 
38		*{ 
39			font-family: 'Atlas Grotesk'; 
40			font-size: 15px; 
41			font-weight:100; 
42			 
43 
44			 
45 
46			 
47
48		 
49		h3{ 
50		  font-size: 28px; 
51		  color: #212529; 
52
53		 
54		p{ 
55		  line-height: 2; 
56		  font-size: 16px; 
57		  word-wrap: normal; 
58 
59
60		 
61		h1{ 
62		  color: #212529 
63
64		 
65		div{ 
66		 
67        
68
69		 
70		 
71		 
72		 
73	 
74	 
75		 
76		 
77		 
78		 
79		 
80		 
81		 
82		 
83 
84 
85		 
86		 
87		 
88	 
89 
90	</style> 
91	 
92</head> 
93<body> 
94 
95 
96 
97 
98   
99  <div class="container"> 
100   
101  <br> 
102   
103  <h1 style="text-align:center; color: inherit">${Portal_de_Transparencia}</h1> <br><br><br><br> 
104   
105  <div class="row"> 
106 
107    <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-lg-6"> 
108 
109  <h3>${Titulo.getData()}</h3><br> 
110   
111  <p>${EquipoOperativo.getData()}</p><br> 
112   
113   
114  </div> 
115   
116  <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-lg-6"> 
117   
118 
119 
120 <h3>${Origen_de_energia}<h3><br><br>  
121<#if (Imagennz5w.getData())?? && Imagennz5w.getData() != ""> 
122	<img alt="${Imagennz5w.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${Imagennz5w.getAttribute("fileEntryId")}" src="${Imagennz5w.getData()}" /> 
123</#if> 
124 
125  <br><p>${HTML20zc.getData()}</p> 
126   
127   
128 
129  </div> 
130   
131  </div><br><br><br> 
132   
133  <div class="row"> 
134   
135   
136  <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-lg-6"> 
137   
138  <h3>${Titulo3.getData()}</h3><br> 
139   
140  <p>${HTMLyz35.getData()}</p> 
141 
142  <p>${HTML1fse.getData()}</p><br> 
143 
144  </div><br> 
145 
146  <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-12 col-lg-6"> 
147   
148  <h3>${Titulo4.getData()}</h3><br> 
149   
150  <p>${Textobqtx.getData()}</p><br> 
151 
152  <p>${HTML1fwi.getData()}</p> 
153   
154  </div> 
155   
156  </div> 
157 
158   
159   
160 
161</div> 
162 
163 
164	 
165</body> 
166</html>