El sector elèctric: els agents implicats

Els agents implicats del sector elèctric espanyol 

El sector elèctric és l’activitat econòmica que treballa tot el procés per subministrar electricitat.

Per conèixer la base del sector elèctric hem de distingir entre el mercat regulat i el sistema liberalitzat:

  • Mercat regulat (fins el 1998): El Govern espanyol, a través de l’oligopoli, establia el preu de l’electricitat que cobria la totalitat dels costos. Entre el 1998 i el 2008 es va viure un procés de liberalització.
  • Mercat liberalitzat (a partir del 2008): Legislativament s’obre el mercat i apareixen les primeres comercialitzadores lliures. El cost de l’electricitat ve marcat per l’OMIE (Operador del Mercado Ibérico Español) i cada comercialitzadora pot establir els marges de seguretat que consideri oportuns per mantenir la seva activitat i estructura.

L’alliberament del sector va suposar un canvi de paradigma: vam passar d’una estructura vertical amb totes les activitats agrupades, a una estructura horitzontal on s’obrien les portes a què cada activitat funcionés de manera independent.

Com funciona ara el mercat elèctric?

Agents del mercat

1) Productors d’energia

Són els encarregats de produir l’energia elèctrica. Poden ser renovable (hidràuliques, solar, eòlica, biomassa, geotèrmiques, etc.), o no renovables (nuclear, carbó, entre d’altres).

2) Tranportista de l’energia 

A l’Estat espanyol només existeix un únic transportista amb una característica clara de monopoli natural: la Red Eléctrica de España. És el propietari de totes les infraestructures necessàries per fer arribar l’electricitat als usuaris: fils conductors, torretes, sistemes de seguretat, etc. A més, una de les seves funcions principals és garantir la continuïtat i seguretat del subministrament.

3) OMIE

L’Operador Mercado Iberico Español és l’encarregat de gestionar el mercat elèctric on Productors i Comercialitzadors convergeixen per dur a terme la seva activitat comercial, la compra-venda d’energia. Els preus són oberts i transparents a qualsevol usuari. S’ha d’entendre l’OMIE com un ens independent i virtual, i un punt de trobada. www.omie.es

4) Distribuïdores de l’energia

L’activitat de les empreses distribuïdores es basa en repartir l’energia elèctrica, així com construir i mantenir els elements propis del punt de consum, com per exemple (si l’usuari no el té en propietat) el comptador.

Tot i que existeixen moltes petites distribuïdores, com en el cas anterior, la distribució de l’energia a l’Estat espanyol té una personalitat oligopolista, on hi ha 5 distribuïdores principals que controlen més del 90% el mercat: Endesa Distribució Eléctrica, Iberdrola Distribució Eléctrica, Nedgia (antigaUnión Fenosa Distribución), , Viesgo Distribució Eléctrica i Hidrocantábrico Distribución Eléctrica.

5) Comercialitzadores

Les comercialitzadores són els agents que dintre del sistema elèctric fan d’intermediari entre la distribuïdora i el client. És a dir, que compren l’energia al mercat, OMIE, i la venen al consumidor final. Les comercialitzadores, tenen la llibertat de marcar el preu de les seves tarifes, això sí, la CNMC serà l’encarregada de supervisar-les.

En cap cas les comercialitzadores poden ser propietàries de les infraestructures de la xarxa, per tant estan obligades a afegir una despesa extra anomenada peatge o ATX. A més, les comercialitzadores estan obligades a pagar altres conceptes regulats per al Transporte (REE) i L’Estat.  Aquestes despeses es consideren transferides donat que repercuteixen en el consumidor final o usuari.

Actualment, i gràcies a la liberalització del mercat, Espanya compta amb més de 300 comercialitzadores a tot el territori. Entre les quals es troba Barcelona Energia.

6) CNMC

La Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) promou i defensa el bon funcionament dels mercats econòmics, en interès de consumidors i empreses. Funciona com a organisme públic supervisor i regulador; té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de potestat sancionadora. La CNMC treballa investigant i castigant les males praxis competitives i comercials, dictant recomanacions per millorar les condicions de la competència, supervisant la conducta de les empreses operadores en mercats regulats, assessorant, promovent els valors de la competència i la regulació eficient, i contribuint a la garantia de la unitat de mercats. Hem d’entendre la funcionalitat de la CNMC com un organisme mediador entre tots els agent implicats dintre del mercat elèctric. www.cnmc.es

A més…

Cal tenir en compte que l’usuari final pot escollir la comercialitzadora que consideri més adequada a les seves necessitat i interessos, però en cap cas podrà decidir la distribuïdora que li subministrarà l’energia. D’igual manera, tota l’energia generada (provinent de fonts renovables o no renovables) és abocada a la xarxa elèctrica i distribuïda fins a l’usuari final de manera aleatòria. El vincle entre les comercialitzadores i els productors d’energia renovable s’estableix mitjançant els certificats de Garanties d’Origen, documentació que acredita que la comercialitzadora en qüestió inverteix en què una part o la totalitat de la seva energia comercialitzada provingui d’energies renovables; aquesta és una manera d’estimular i potenciar les energies renovables.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Compartir: