Entén la teva factura

1. Dades del Titular

 • Nom del titular que figura al contracte
 • Direcció, població i província del punt de subministrament
 • DNI (número del Documento Nacional d’Identitat)
 • Nº Client registrat a la base de dades

2. Dades de Factura

 • Nº factura: Codi d’identificació de la factura.
 • Data d’emissió de la factura: dia en què s’ha emès la factura.
 • Data de venciment: dia en què es farà el càrrec corresponent d’aquesta factura a la teva entitat bancària.
 • Període d’inici de facturació
 • Període de fi de facturació

3. Informació del consum elèctric

Lectura actual i final del període: trobarem un resum de lectures i consums que corresponen al període de facturació.

4. Dades de Pagament

 • Forma de pagament: modalitat de pagament acordada, per norma general s’efectua mitjançant domiciliació bancària.
 • Entitat bancària: nom del banc del titular.
 • Nº de compte corrent
 • Import: correspon amb la totalitat a pagar per part del client. És una dada que s’informa en €.
 • Data de cobrament

5. Resum de la Factura

 • Terme potència: import a pagar en el terme de potència
 • Terme d’energia: import a pagar en el terme d’energia activa
 • Impost elèctric: import a pagar en concepte d’impost
 • Lloguer equipament de mesura: import a pagar en concepte del lloguer de l’equip de mesura
 • IVA: import a pagar en concepte d’impost sobre el valor afegit
 • Total Import Factura: és l’import total a pagar

6. Històric de consums

Gràfic d’evolució dels consums dels últims 14 mesos.

7. Informació sobre la seva electricitat

S’indica l’impacte mediambiental de l’electricitat depenent de les fonts energètiques utilitzades per a la seva generació.

8. Informació al client

Aquest espai està reservat per facilitar informació d’interès

9. Dades del contracte

 • Titular del contracte
 • Dades del titular i direcció del punt de subministrament
 • CUPS: El Codi Universal del Punt de Subministrament. Aquest codi l’assigna la distribuïdora.
 • Potència contractada
 • Numero de comptador: codi d’identificació de l’equip de mesura
 • Referència del contracte: codi d’identificació del contracte amb la comercialitzadora.
 • Distribuïdora
 • Referència contracte d’accés: codi d’identificació del contracte amb la distribuïdora.
 • Peatge d’accés: accés a la xarxa (ATR)
 • Fi contracte subministrament: data de finalització de contracte.

10. Detall Factura

 • Terme potència: import que correspon a la potència a pagar en el període de facturació. Es calcula considerant la potència contractada pel número de dies inclosos en factura i pel preu del kW.
 • Terme d’energia: import que correspon a la potència a pagar en el període de factura. La diferència de lectures dona com a resultat el total de kWh consumits en el període, aquesta quantitat de kWh es multiplica pel preu del kWh.
 • Impost elèctric: el tribut està determinat per llei i s’aplica a la suma dels costos de la potència contractada + l’energia consumida. En definitiva, l’Impost sobre l’Electricitat representa un 5,1127 % del cost de l’energia consumida i la potència contractada.
 • Lloguer equipament de mesura: es calcula considerant nombre de dies del període de facturació pel preu del lloguer del comptador, llevat que el comptador sigui propietat del client.
 • IVA: sigla de l’impost sobre el valor afegit, impost que grava el valor afegit o agregat d’un producte en les diferents fases de la seva producció. En aquest cas el gravamen és d’un 21 %.
 • Total Import Factura: és l’import total a pagar

11. Informació sobre la seva electricitat

Gràfics d’origen de l’electricitat