Origen de l’energia

A Barcelona Energia només comercialitzem energia 100% d’origen renovable.

 

Valorització

Biogàs

Solar

Quines són les nostres fonts de generació?

 Valorització energètica: energia elèctrica produïda durant el procés de tractament de residus que es duu a terme la Planta de Valorització Energètica (PVE) de Sant Adrià de Besòs..

Biogàs: energia elèctrica que prové de l’aprofitament del biogàs generat pels residus del dipòsit controlat de la Vall d’en Joan, al Garraf.

Solar fotovoltaica: energia solar generada a les més de 40 instal·lacions situades en edificis i pèrgoles de l’Ajuntament de Barcelona, en les que s’inclou la Pèrgola del Fòrum.

Què és l’energia renovable?

 És l’energia elèctrica procedent de fonts renovables no fòssils, és a dir, energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica, la de les onades, la de les marees, la de les roques calentes i seques, la tèrmica oceànica, l’energia dels corrents marins, hidroelèctrica, biomassa, biolíquids i biogàs.

 

Què són les garanties d’origen renovable?

La garantia d’origen és una acreditació, en format electrònic, que assegura que un nombre determinat de megawatts-hora d’energia elèctrica produïts en una central, en un període temporal determinat, han estat generats a partir de fonts d’energia renovables.

 

Barcelona Energia només subministra electricitat 100% d’origen renovable, certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), mitjançant el sistema de garanties d’origen.

A continuació, pots descarregar els certificats corresponents a l’any 2018:

Origen de l’energia i impacte ambiental 2019

Garanties d’origen (GdO) 2019