Condicions Generals de Contractació

1.OBJECTE

1.1. Aquest Contracte té per objecte la prestació del subministrament d’energia elèctrica per part de TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. (d’ara endavant BARCELONA ENERGIA), companyia degudament constituïda segons les lleis d’Espanya, amb domicili social en Avinguda Eduard Maristany, 44, 08930, Sant Adrià del Besòs (Barcelona), al CLIENT en el punt de subministrament ( d’ara enclavant CUPS) situat en les instal•lacions del CLIENT. La titularitat, el risc i la responsabilitat respecte de la mateixa es transferirà de BARCELONA ENERGIA al CLIENT en aquest CUPS.

1.2. Als efectes del previst en aquest Contracte, s’entén per punt de subministrament (CUPS – codi unificat de punt de subministrament) el punt de connexió o lliurament situat en la instal•lació del CLIENT en què s’efectua la mesura del consum de l’energia elèctrica subministrada per BARCELONA ENERGIA.

1.3. El present Contracte és de caràcter personal pel que el CLIENT haurà de ser l’efectiu usuari de l l energia elèctrica subministrada, no podent cedir-la, alienar-la o posar-la a la disposició de tercers, havent d’utilitzar l’energia en el lloc pel qual ha estat contractada.

1.4. En el cas que les Condicions Particulars del Contracte incloguin l’Accés de Tercers a les Xarxes (d’ara endavant “ATR”), i el CLIENT no manifestés expressament la seva intenció de contractar pel seu compte i risc el ATR amb la Distribuïdora, el CLIENT accepta de manera expressa i com única modalitat la contractació conjunta l’adquisició de l’energia i l’accés a xarxa a través de BARCELONA ENERGIA, possibilitant d’aquesta forma que BARCELONA ENERGIA pugui facturar-li per tots dos conceptes. Per a això, aquesta resulta expressament autoritzada i facultada pel CLIENT, per mitjà de les presents Condicions Generals, a adquirir la posició jurídica del CLIENT com a substituta en el Contracte de ATR, i gestionar la resolució de l’actual contracte de subministrament del CLIENT, si n’hi hagués.

1.5. Les Condicions Particulars indicaran la tensió nominal i les potències contractades a es quals s’efectua el subministrament. Les potències màximes que podrà consumir el CLIENT que subscrigui el present Contracte seran establertes per la legislació vigent.

2. PREU, TARIFA D’ACCÉS I MODIFICACIÓ DE TARIFES

2.1. El CLIENT està obligat a pagar a BARCELONA ENERGIA l’energia elèctrica consumida, els peatges d’accés a la xarxa, costos de l’Empresa Distribuidora, impostos exigibles i qualsevol concepte legal atribuït al CLIENT conforme a les Condicions Particulars del producte contractat i els preus pactats en aquest Contracte, incloent aquells que originin els treballs legalment necessaris per a atendre el nou subministrament o per a “ampliació del ja existent, o uns altres normativament establerts i que corresponguin a la Distribuïdora. En cas de Iloguer d’equip de mesura, s’inclourà en les factures el preu del Iloguer que reglamentàriament es fixi per l’Administració.

2.2. El CLIENT vindrà obligat al pagament de l’energia reactiva, concepte que es facturarà d’acord amb el sistema previst en el Reial decret 1164/2001, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen les tarifes d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica i les seves modificacions o normativa que ho substitueixi. El terme de potència, així com els excessos de potència i qualssevol costos d’escomesa, drets d’accés, solapament, verificació o costos de reposició de subministrament que pogués correspondre a l’Empresa Distribuidora, es traslladaran al CLIENT i es facturaran d’acord amb l’establert en el Reial decret 1164/2001 0 normativa que li substitueixi.

2.3. Es repercutirà al CLIENT el pagament del finançament del cost del Bo Social segons el Reial decret Llei 7/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula el mecanisme de finançament del cost del bo social i altres mesures de protecció al consumidor vulnerable d’energia elèctrica o normativa que ho substitueixi.

2.4. Seran així mateix a càrrec del CLIENT, qualsevol modificació dels conceptes, activitats o components regulats que poguessin aprovar-se per l’Administració durant la vigència del present Contracte, incloent les que puguin suposar una modificació del preu. Les referides quantitats seran traslladades automàticament i de manera íntegra als preus del subministrament en la mesura en què siguin aplicable i sense que això pugui considerar-se modificació de les condicions contractuals i sense que puguin ser causa de resolució per les parts.

2.5. Així mateix, els preus que figuren en l’Annex de Condicions Econòmiques podran ser modificats per BARCELONA ENERGIA durant la vigència del Contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, ja sigui a la baixa o a l’alça, com a conseqüència, entre altres, del canvis en les condicions de mercat respecte a la data de signatura del Contracte, per desaparició, modificació o alteració de l’índex de preus al que fan referència o en el supòsit que el punt de subministrament sigui declarat essencial, amb la finalitat de salvaguardar l’equilibri de les contraprestacions entre les parts. Aquestes modificacions hauran de ser degudament comunicades al CLIENT el termini màxim de trenta (30) dies des de la seva entrada en vigor, informant-li del seu dret a resoldre el contracte sense penalització alguna si no estigués d’acord amb aquesta modificació. En el cas de no manifestar el contrari dins del citat termini, s’entendrà que el CLIENT accepta les modificacions en la data determinada per BARCELONA ENERGIA. No tindran la consideració de modificacions les motivades per disposicions legals o reglamentàries de qualsevol índole relacionades amb les condicions de prestació així com per la interpretació judicial o administrativa d’aquestes disposicions o de les ja existents a data del Contracte, o l’actualització dels paràmetres d’un producte com a conseqüència de l’actualització per IPC i les variacions a l’alça o a la baixa en les tarifes i peatges d’accés i altres valors regulats sent traslladables al CLIENT en la mesura que resulti d’aplicació.

2.6. A l’import del terme de potència contractat se li aplicarà l’lmpost de l’Electricitat i I’IVA d’acord amb l’establert segons la legislació vigent. Serà també repercutida íntegrament al CLIENT qualsevol nova figura impositiva, taxa o càrrega tributària de nova creació, així com els increments que a cada moment es puguin produir de conformitat amb la legislació aplicable. Les variacions a l’alça d’aquests conceptes o els increments produïts en el preu per aplicació de la Condició General 3 no donaran al CLIENT el dret a desistir o resoldre el Contracte.

2.7. Qualsevol tipus de promoció, descompte i/o complement sobre el preu ofert al CLIENT per part de BARCELONA ENERGIA es limitarà a les circumstàncies específiques per a les quals es van atorgar o al temps de durada establert en aquelles sense generar consolidació o dret algun al CLIENT en el manteniment del citat preu.

3. ACCÉS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

3.1. En el cas que en les Condicions Particulars del Contracte l’Accés de Tercers a les Xarxes (ATR) estigui inclòs, BARCELONA ENERGIA realitzarà en nom i per compte del CLIENT, qui li apodera expressament amb la signatura d’aquest Contracte, les gestions oportunes davant l’Empresa Distribuidora perquè sol•liciti i contracti l’accés a la xarxa del punt/s de subministrament objecte de Contracte. En tal cas, el CLIENT es compromet, durant la vigència del present Contracte, a no rescindir el contracte ATR. L’incompliment d’aquesta obligació donarà dret a la Comercialitzadora a resoldre el present Contracte.

3.2. El subministrament objecte del present Contracte s’iniciarà en la data notificada per BARCELONA ENERGIA. Per a la determinació d’aquesta data hauran de concórrer les següents circumstàncies: (i) Que el CLIENT es trobi al dia en el pagament de les factures de subministrament elèctric i peatges d’accés emeses fins al moment o dins del període de pagament contractual, (ii) que compti amb l’equip de mesura i de control de consum d’energia ajustat a la mateixa i (iii) que s’hagi produït l’entrada en vigor del contracte ATR amb l’Empresa Distribuïdora.

3.3. En qualsevol cas, la signatura d’aquest Contracte suposa l’autorització del CLIENT a BARCELONA ENERGIA perquè aquesta realitzi davant l’Empresa Distribuidora quantes gestions siguin necessàries per a la bona fi del subministrament i per a la notificació i cancel•lació, davant la citada Empresa Distribuidora, del Contracte que, amb anterioritat a la data del present, pogués tenir el CLIENT amb altres Comercialitzadores. El CLIENT es compromet a proporcionar a BARCELONA ENERGIA l’assistència que aquesta última pogués requerir a aquest efecte d’obtenir aquest accés i a complir amb la normativa i instruccions tècniques de l’empresa Distribuidora.

3.4. BARCELONA ENERGIA, queda facultada per resoldre el present Contracte sense responsabilitat alguna abans de la data d’inici del Contracte mitjançant notificació escrita al CLIENT si, per qualsevol motiu, no fos possible el subministrament en el punt de subministrament en els termes previstos en aquest Contracte.

3.5. BARCELONA ENERGIA podrà proposar al CLIENT la modificació dels paràmetres de contractació de les tarifes d’accés del punt de subministrament a l’efecte de millorar la utilització de la potència. La modificació d’aquests paràmetres de contractació haurà de ser prèviament acceptada pel CLIENT i inclosa com a Annex en les Condicions Particulars del present Contracte. En cas que el CLIENT accepti tals modificacions, BARCELONA ENERGIA tramitarà davant l’Empresa Distribuïdora amb la qual s’hagi signat el Contracte ATR, qualsevol modificació de la potència contractada respecte a la qual tingués fins a aquest moment. En qualsevol cas, “actuació de BARCELONA ENERGIA es limitarà a fer d’intermediari entre el CLIENT i l’Empresa Distribuïdora. El CLIENT incorrerà amb els costos associats a aquesta modificació.

3.6. La modificació de la potència contractada queda supeditada a la concessió per part de l’Empresa Distribuïdora de la nova potència. Aquesta en cap cas podrà ser superior a la potència màxima tècnicament admissible de la instal•lació i legalment reconeguda. La potència modificada farà efecte des de la data de concessió per part de l’Empresa Distribuïdora. En el cas que l’Empresa Distribuidora no concedeixi la nova potència sol•licitada, es mantindrà en vigor la potència anterior. BARCELONA ENERGIA no limitarà, en cap cas, el subministrament físic de l’energia demandada, tret que se superi la capacitat tècnica de la instal•lació de subministrament. Quan la potència màxima tècnicament admisible reconeguda per l’Empresa Distribuïdora sigui inferior a la potència contractada contemplada en el present contracte, fins que no es regularitzi la situació, a efectes contractuals, es considerarà com potencia contractada aquesta potència màxima tècnicament admissible.

4. DIPÒSIT DE GARANTIA

BARCELONA ENERGIA, si així l’hi exigeix a l’Empresa Distribuidora, exigirà al CLIENT el lliurament d’una fiança o dipòsit de garantia al moment d’entrada en vigor del present Contracte, al llarg de la vigència del contracte, en els termes i amb els efectes establerts en l’art. 79 del Reial decret 1955/2000 0 disposició que ho substitueixi. El no lliurament de l’esmentada garantia pot ser motiu de resolució o no acceptació i activació del Contracte.

5. DRETS D’ESCOMESA I SOLAPAMENT

El CLIENT assumirà les despeses pels drets d’escomesa, entenent per tals els drets d’extensió, d’accés i de supervisió d’instal•lacions cedides segons el Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre o la normativa substitutòria o modificadora. Així mateix, seran assumits pel CLIENT les despeses pels drets d’enganxament, reconnexions, verificació, o altres drets necessaris per a atendre el nou subministrament o per a l’ampliació del ja existent, que corresponguin a la Distribuidora, així com actuacions sobre els Equips de Control i Mesura, definits també en el citat Reial decret, tant en el moment inicial del Contracte com en els supòsits de modificació contemplats en la clàusula 3.

6. EQUIP DE MESURA I CONTROL

6.1. El CLIENT haurà de tenir instal•lat un Equip de Mesura i Control de l’energia elèctrica subministrada aprovat o autoritzat i complir amb la normativa aplicable a aquest tipus de dispositius, sent el CLIENT responsable de la seva custòdia, bon ús i del compliment de la resta d’obligacions establertes per la legislació vigent. L’esmentat Equip de Mesura i Control servirà per realitzar la lectura i la facturació de tota l’energia consumida pel CLIENT.

6.2. L’Equip de Mesura i Control podrà ser propietat del CLIENT o disposar del mateix com a arrendatari.

6.3. El CLIENT deurà (i) abstenir-se de manipular l’Equip de Mesura; (ii) permetre al personal autoritzat l’accés al mateix a tot moment, a l’efecte de realitzar les lectures necessàries per a la facturació de l’energia consumida pel CLIENT, examinar el seu funcionament i realitzar o bé supervisar les tasques de manteniment i (iii) notificar immediatament a BARCELONA ENERGIA qualsevol incidència que aquest pogués detectar en el funcionament de l’Equip de Mesura. BARCELONA ENERGIA podrà sol•licitar a “Empresa Distribuidora, en nom del CLIENT, la verificació dels Equips de Mesura de subministraments i si escau, reclamar les quanties que procedeixin.

7. RESPONSABILITATS

7.1. BARCELONA ENERGIA respondrà enfront del Client del subministrament de l’energia elèctrica i de la contractació de l’accés a la xarxa, en les condicions establertes en la normativa aplicable i en present Contracte.

7.2. EL CLIENT respondrà de la seva instal•lació interior i de la realització de les revisions i/o inspeccions obligatòries i de mantenir, en perfecte estat de conservació, les instal•lacions receptores, inclosos els aparells de consum, i de fer un ús adequat dels mateixos. El CLIENT es responsabilitza dels danys, propis i a tercers, que siguin causats per la defectuosa instal•lació o conservació de les seves instal•lacions, eximint a BARCELONA ENERGIA de qualsevol contingència que pogués derivar-se de l’incompliment d’aquestes obligacions.

7.3. Conforme a la normativa aplicable, l’Empresa Distribuïdora respondrà de l’operació, manteniment de les xarxes i de la disponibilitat i qualitat del subministrament.

7.4. Es responsabilitat del CLIENT la veracitat de les dades declarades en virtut del present Contracte, reservant-se BARCELONA ENERGIA el dret de requerir quanta documentació consideri necessària per poder comprovar aquesta veracitat.

7.5. El CLIENT es compromet a no manipular o evitar el correcte funcionament dels components de la instal•lació elèctrica i, especialment, de l’equip de mesura i control exonerant a BARCELONA ENERGIA de qualsevol contingència que pogués derivar-se de l’incompliment d’aquesta obligació i sense perjudici de les responsabilitats que legalment fossin exigibles en virtut dels arts. 87 i 93 del Reial decret 1955/2000.

8. QUALITAT DE SUBMINISTRAMENT

8.1. De conformitat amb el que es preveu en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, l’Empresa Distribuidora amb la qual el CLIENT té contractat el ATR és la responsable de l’operació i manteniment de la xarxa i de la qualitat i disponibilitat del subministrament, cobrant per això els corresponents Peatges d’Accés. BARCELONA ENERGIA no serà en cap moment responsable de la falta de qualitat ni disponibilitat del subministrament, així com tampoc dels danys que el CLIENT pugui sofrir per interrupcions, talls de subministrament, baixades de tensió, etc.

8.2. No obstant això, BARCELONA ENERGIA tramitarà davant la Distribuïdora la reclamació de les bonificacions i descomptes que hagi de satisfer al CLIENT aquesta última si es produïssin incompliments en la qualitat, que seran les definides reglamentàriament a cada moment tant en índexs com en possibles drets de compensació i reemborsament en cas d’incompliment dels nivells de qualitat i, especialment, en eis arts. 101 a 110 del Reial decret 1955/2000. BARCELONA ENERGIA es compromet a incorporar en el ATR que se subscriu amb la Distribuïdora el compliment dels nivells mínims de qualitat exigits, i traslladar les bonificacions, descomptes i/o indemnitzacions que pugui aplicar a Distribuidora per incidències en la seva xarxa.

9. DURADA

9.1. El present Contracte de subministrament se subscriu pel termini de durada anual tret que en les Condicions Particulars s’estableixi un termini diferent, i serà prorrogat automàticament per períodes d’igual durada, de no intervenir comunicació prèvia per escrit de qualsevol de les parts, amb una antelació mínima de trenta (30) dies naturals a la data de finalització del contracte o a la de qualsevol de les seves pròrrogues.

9.2. El Contracte entrarà en vigor a la data de la seva signatura però el subministrament d’energia elèctrica es produirà a la data d’activació, data que serà determinada per BARCELONA ENERGIA, en els termes i condicions de la clàusula 3.2.

9.3. Si el ATR no es concedís abans de 3 mesos des de la subscripció del contracte actual, aquest quedarà condicionat a la revisió, per acord de les parts, de les condicions econòmiques per al Punt de Subministrament objecte d’aquest. En cas contrari, s’entendrà com no subscrit.

10. LECTURA DE CONSUMS, FACTURACIÓ I PAGAMENT

10.1. D’acord amb la normativa aplicable, l’Empresa Distribuïdora és la responsable de realitzar les lectures dels consums d’energia en els equips de mesura instal•lats a aquest efecte. BARCELONA ENERGIA utilitzarà aquestes lectures per a la facturació al CLIENT. En els supòsits en què (i) les preses de lectures no siguin aportades per l’Empresa Distribuidora abans de la finalització del Període de Facturació, (ii) l’Equip de Mesura funcionés de forma deficient o fallés i/o no es disposés de les dades de consum per a qualsevol dels períodes horaris, o ben (iii) les dades registrades per l’Equip de Mesura fossin il•legibles o defectuosos, el CLIENT faculta expressament a BARCELONA ENERGIA a facturar una quantitat benvolguda de consum d’electricitat, sempre d’acord amb criteris de proporcionalitat respecte del consum històric del seu CUPS corresponents a la mitjana dels últims mesos en el mateix període de l’any anterior i, de no haver-ho, en les mensualitats anteriors que tinguessin consums Ilegits. De no disposar de consums en les mensualitats anteriors, els consums s’estimaran amb criteris de proporcionalitat pel que fa a clients amb les mateixes característiques. En el supòsit (i) anterior, BARCELONA ENERGIA podrà, a la seva sencera discrecionalitat, acceptar la lectura que el CLIENT pugui fer del seu propi Equip de Mesura com a substitut del càlcul de la quantitat benvolguda. BARCELONA ENERGIA podrà emetre una nova factura una vegada coneguts els consums reals, superiors o inferiors als inicialment contemplats, d’acord amb la normativa vigent.

10.2. BARCELONA ENERGIA emetrà una factura amb “import corresponent al consum d’energia elèctrica amb les dades que li faciliti l’Empresa Distribuidora amb la qual està contractat l’accés a la xarxa i qualssevol altres conceptes deguts pel CLIENT a BARCELONA ENERGIA. El període de facturació per defecte serà el que estableixi l’Empresa Distribuidora en les seves factures de ATR. No obstant això, BARCELONA ENERGIA podrà aplicar períodes facturació diferents, d’acord amb els supòsits establerts en la clàusula 10.1. Així mateix, en cas que el CLIENT ho sol•liciti, BARCELONA ENERGIA podrà facturar per períodes mensuals, i això al marge dels períodes de facturació establerts per l’Empresa Distribuidora, quan el CLIENT tingui instal•lat Equip de Mesura amb possibilitat de lectura remota, que tingui registre horari de consums i que la informació dels consums horaris sigui completa, fiable i consistent amb les dades de mesura de “Empresa Distribuïdora. La factura s’enviarà al CLIENT a l’adreça de correu electrònic indicada a l’efecte de notificacions en les Condicions Particulars. En el cas que el CLIENT requerís rebre la factura en format paper per correu ordinari.

10.3. La factura estarà composta per quatre parts (i) facturació de potència, calculada sobre la base de la suma dels productes de les potències a facturar pels preus de potència per a cada període. La potència a facturar per a cada període es determinarà d’acord amb l’Article 9, apartat 1.1 del Reial decret 1164/2001, de 26 d’octubre pel qual s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica o normativa que ho substitueixi (ii) facturació d’energia consumida i reactiva calculada sobre la base de la suma dels productes del consum efectuat en cada període pel preu de l’energia corresponent (iii) impostos corresponents i (iv) si escau, Iloguer dels equips i/o altres serveis.

10.4. Quant a la forma i venciment de pagament s’establirà el que es disposa als pactes en les Condicions Particulars. En cas de devolució de la domiciliació del pagament de la factura, BARCELONA ENERGIA traslladarà al CLIENT els costos financers ocasionats per la mateixa.

10.5. Les factures que no s’hagin abonat íntegrament en la data prevista per causes no imputables a BARCELONA ENERGIA tindran la consideració de deute vençut, per la qual cosa el CLIENT incorrerà automàticament en mora sense necessitat de cap intimació. En tal cas, les quantitats no satisfetes reportaran interessos de demora per a persones físiques de l’interès legal dels diners (incrementant en dos punts percentuals) i per a empresaris / empreses segons el que s’estableix en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i qualsevol altra norma de rang legal que la modifiqui o desenvolupi, acceptant totes dues parts el sotmetiment a aquest text normatiu en tots els seus aspectes i obligacions i sense perjudici del que s’estableix en la resta de Condicions Generals i Particulars.

Així mateix, en cas de l’existència d’algun deute del CLIENT amb BARCELONA ENERGIA, determinada, vençuda i exigible que resulti impagada, d’acord amb els requisits establerts en la normativa aplicable, i entre ella els articles 38 i següents del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, BARCELONA ENERGIA podrà procedir a la comunicació de les dades relatives a l’incompliment de pagament a un fitxer relatiu al compliment d’obligacions dineràries una vegada efectuat el requeriment fefaent de pagament al CLIENT.

En el cas que la Distribuidora amb qui s’hagi signat el contracte ATR procedeixi a suspendre el subministrament per aquesta causa, durant la vigència del contracte actual aniran a càrrec del CLIENT totes les despeses derivades de la suspensió i eventual reposició del subministrament, incloses les penalitzacions que apliqui l’Empresa Distribuïdora. La interrupció del subministrament per impagament de deutes contrets pel CLIENT amb l’Empresa Distribuïdora podrà donar lloc a la resolució del contracte actual a instàncies de BARCELONA ENERGIA, entenent-se en aquest cas que la resolució és responsabilitat exclusiva del CLIENT.

11. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

11.1. BARCELONA ENERGIA podrà exigir a “Empresa Distribuidora la suspensió del subministrament d’energia elèctrica en els següents suposats:

a) Que el CLIENT no hagués satisfet, en el venciment de la data de pagament, qualsevol dels imports deguts en virtut d’aquest Contracte. El CLIENT ha estat informat prèviament i és coneixedor que, en cas d’impagament o incompliment de les seves obligacions i després d’haver estat requerit el pagament pendent de manera fefaent per part de BARCELONA ENERGIA, hagi transcorregut el termini legal disposat en el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, si apliqués, sense que el CLIENT l’hagués satisfet en el termini requerit per BARCELONA ENERGIA, aquesta podrà exigir a la Distribuïdora que procedeixi al tall/interrupció del subministrament, sent per això el CLIENT l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar.

b) Que BARCELONA ENERGIA hagués acordat amb el CLIENT la resolució del contracte abans de la data d’expiració i aquell no hagués acreditat davant BARCELONA ENERGIA la subscripció d’un nou contracte amb un altre comercialitzador en un termini de cinc dies hàbils des de la notificació de l’expiració del contracte a “empresa distribuïdora.

c) Quan s’hagi realitzat un solapament directe sense contracte previ.

d) Quan s’estableixin derivacions per subministrar energia a una instal•lació no prevista en el contracte.

e) Quan es manipuli l’Equip de Mesura i Control o s’eviti el seu correcte funcionament.

f) No disponibilitat de la xarxa de transport i/o distribució.

g) Forca major o raons de seguretat o realització de tasques de manteniment, reparació, substitució o ampliació de les instal•lacions de transport o distribució.

h) Existència de risc per a persones i béns.

i) Deficient conservació de les instal•lacions del CLIENT, quan això suposi un perill per a la seguretat de les persones o béns.

j) Impossibilitat per part de l’Empresa Distribuidora d’instal•lar l’equip de control de potència.

k) Quan sigui imprescindible per al manteniment, reparació d’instal•lacions o millora del servei o per raons de seguretat.

l) Per resolució del Contracte; i

m) En tots aquells casos previstos en la normativa vigent durant la vigència del Contracte.

De conformitat amb la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, les persones o unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial podran accedir als ajuts que es determinin a l’empara de dita llei, i no els podrem efectuar cap tall si els serveis socials acrediten la situació d’exclusió residencial.

En els supòsits previstos a l’apartat (k) la suspensió requerirà autorització administrativa prèvia i comunicació al CLIENT conforme a la normativa vigent, tret que tals actuacions provinguin de “Operador del Sistema i tinguin com a finalitat garantir la seguretat del subministrament.

En els supòsits previstos a l’apartat (c, d i e) si no existís criteri objectiu per girar la facturació, es girarà facturant un import corresponent al producte de la potència contractada, o que s’hagués hagut de contractar, per 6 hores d’utilització diàries durant un any, sense perjudici de les accions penals o civils que es puguin interposar.

En cas que concorri qualsevol dels supòsits a dalt indicats i amb caràcter previ a l’exigència de suspensió a l’Empresa Distribuïdora, BARCELONA ENERGIA haurà de comunicar la concurrència de tal situació al CLIENT, excepte en els supòsits de perill o risc per a persones i béns.

En el cas que BARCELONA ENERGIA sol•liciti la suspensió del subministrament per impagament, l’empresa distribuïdora no podrà assenyalar com a dia per a la interrupció un dia festiu ni aquells que, per qualsevol motiu, no existeixi servei d’atenció al client tant comercial com tècnica a l’efecte de la reposició del subministrament, ni en vigília d’aquells dies en què es doni alguna d’aquestes circumstàncies.

11.2. Són causes de resolució del Contracte, amb independència de les assenyalades en la legislació vigent.

a) Que el CLIENT no accepti la modificació de les condicions econòmiques per part de BARCELONA ENERGIA en eis termes establerts en la clàusula 2.5.

b) Que el CLIENT incompleixi qualsevol de les obligacions previstes en el present Contracte.

c) Que CLIENT hagi comunicat a BARCELONA ENERGIA dades i/o consums falsos. Quan aquests hagin estat determinants per a la fixació del preu del Contracte per part de BARCELONA ENERGIA, i una vegada comprovada la falsedat de les dades, BARCELONA ENERGIA facturarà al CLIENT les quanties reportades per la signatura del contracte ATR, el consum d’electricitat que s’hagi efectuat fins a aquest moment i la penalització recollida en la legislació vigent.

d) Quan les dades i/o consums falsos no haguessin estat determinants per a la fixació del preu del Contracte, BARCELONA ENERGIA facturarà les quanties en concepte de consum d’electricitat que s’hagi efectuat fins al moment per part de CLIENT.

e) Que hagin transcorregut més de dos (2) mesos des de la data d’interrupció del subministrament per impagament o per alguna de les causes establertes en la present secció. No obstant això, els contractes de subministrament de les Administracions públiques, que no hagin estat declarats essencials, seran resolts si la demora en el pagament fos superior a sis (6) mesos. Suspès el subministrament, BARCELONA ENERGIA podrà donar per resolt el Contracte en aquest moment. BARCELONA ENERGIA no realitzarà una nova sol•licitud de connexió del punt de subministrament amb el CLIENT fins que s’hagin realitzat els pagaments deguts, inclosos els interessos de demora reportats i les despeses ocasionades per la suspensió i eventual reposició del subministrament.

f) Que concorri algun dels supòsits de Forca Major.

g) Que existeixi risc per a les persones o béns, o per motius de seguretat durant la realització de tasques de manteniment, reparació o ampliació del punt de subministrament.

h) Que conclogui el període de durada pactat en les Condicions Particulars o Econòmiques de l’Annex.

i) Que s’ordeni una diligència d’embargament sobre els actius o es produeixi un cessament en la realització dels seus negocis;

j) Que s’utilitzi l’energia per a una finalitat diferent a l’establerta en el Contracte.

k) Que qualsevol de les Parts desisteixi del Contracte, això sense perjudici de les obligacions d’indemnització previstes en el Contracte.

l) La situació de insolvència o concurs de creditors conforme als procediments establerts a la Llei 22/2003.

BARCELONA ENERGIA podrà desistir unilateralment del Contracte, mitjançant notificació escrita al CLIENT, amb anterioritat a l’inici del subministrament d’electricitat de conformitat amb el que es disposa en la clàusula 3.4 del Contracte.

Per al supòsit que el Contracte derivés en situacions de desequilibri econòmic, impossibilitat de continuar correctament amb el servei o fos contrari a fi del contracte de subministrament elèctric, previ acord mutu de les parts, es procedirà a la resolució del present Contracte.

El CLIENT ha estat expressament advertit que, en cas del CLIENT o BARCELONA ENERGIA donin per resolt o finalitzat el present Contracte, haurà de formalitzar un Contracte amb una nova Comercialitzadora, atès que BARCELONA ENERGIA, seguint la seva petició, cursarà la sol•licitud de baixa del contracte ATR de BARCELONA ENERGIA per al punt de subministrament amb la Companyia Distribuïdora en els termes exposats en la clàusula 11.1 B).

12. CESSIÓ DE CONTRACTE

12.1. Sempre que estigui al corrent del pagament, el CLIENT podrà traspassar el seu Contracte a un altre consumidor que vagi a fer ús del mateix en idèntiques condicions. A aquest efecte, el CLIENT haurà de presentar a BARCELONA ENERGIA una comunicació del canvi de titularitat, amb les signatures conjuntes del CLIENT i del nou titular BARCELONA ENERGIA gestionarà davant l’Empresa Distribuidora la regularització del Contracte d’accés, a l’efectivitat del qual quedarà condicionat el citat traspàs. El canvi de Comercialitzadora per part del CLIENT incomplint la Llei o els pactes en aquest Contracte, es considerarà incompliment contractual per part del CLIENT amb els efectes previstos en la clàusula 1.2 del present Contracte.

12.2. Tant el CLIENT com BARCELONA ENERGIA, podran cedir els drets i obligacions derivats del present Contracte a qualsevol de les seves matrius i filials, assumint el cessionari tots els drets i obligacions del cedent i subrogant-se a tals efectes en els mateixos, comunicant-ho a l’altra part de forma fefaent.

12.3. Les parts s’obliguen al fet que qualsevol cessió dels drets i obligacions derivats del present Contracte, sigui efectuada tenint sempre en compte la solvència financera i tècnica del cessionari i la seva capacitat legal i la seva aptitud real per assumir els drets i obligacions del mateix.

13. NOTIFICACIONS

Qualsevol comunicació, notificació i/o avís establert en el present Contracte haurà de realitzar-se per escrit. S’entendran que aquestes comunicacions han estat efectuades degudament quan es realitzin mitjançant (i) carta amb justificant de recepció; (ii) burofax, (iii) correu electrònic amb justificant de recepció; a les adreces, numero de fax i telèfons indicats en les Condicions Particulars, que els intervinents designen expressament per a la pràctica de quantes notificacions, requeriments i diligències fossin procedents, especialment l’enviament de factures Qualsevol modificació posterior de les dades del contacte indicats en les Condicions Particulars, no assortirà cap efecte mentre no hagi estat notificada correctament a la contrapart.

14. CAS FORTUIT O FORÇA MAJOR

14.1. Cap de les parts serà responsable de l’incompliment de les obligacions del Contracte quan el compliment de les mateixes es retardi o es fes impossible com a conseqüència de Cas Fortuït o Força Major, de conformitat amb l’assenyalat en la regulació vigent. A títol merament enunciatiu però no limitatiu, es consideraran causes de Força Major els terratrèmols, sismes submarins, incendis de caràcter catastròfic o inundacions oficialment declarades catastròfiques, les destrosses ocasionades a mà armada o violentament en temps de guerra, sedicions o tumults, les vagues legals que excedeixin de l’àmbit de l’empresa de cada Part i la terminació de la qual no depengui de la seva decisió, la impossibilitat per part de BARCELONA ENERGIA d’adquirir o fer arribar l’energia al CLIENT, per causes no imputables a ell o alienes a la seva voluntat.

14.2. Cada Part farà els seus millors esforços per pal•liar, en tot el possible, els efectes negatius o perjudicials associats per força Major. Per això, la part primerament afectada, notificarà immediatament a l’altra la concurrència de tal circumstància, adonant dels fets i les previsions de finalització.

15. CONFIDENCIALITAT

El present Contracte, Annexos, Condicions Particulars, Condicions Econòmiques i en general, els termes continguts en aquests documents seran considerats com a informació confidencial.

16. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

16.1. D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals, les dades personals facilitades pel CLIENT seran tractats per BARCELONA ENERGIA amb la finalitat de dur a terme la gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de l’esmentada relació i gestionar la prestació de serveis encomanada.

16.2. Li informem que el nostre Delegat de Protecció de Dades es la societat BDO AUDITORES, S.L.P, i podrà contactar amb aquest enviant un correu electrònic a la direcció de correu electrònic dpd@tersa.cat.

16.3. Les dades podran ser cedides a terceres empreses en base a una norma i que ens proporcionin un servei concret per al bon desenvolupament del contracte del subministrament (entre els quals Bancs i entitats financeres, Administració tributària i agents del sector elèctric) i/o tractades per tercers en la seva condició d’ encarregats del tractament . El CLIENT és expressament informat que, cas de no complir amb les obligacions de pagament derivades del present Contracte en els terminis pactats, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicats a fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries.

16.4. Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió. En qualsevol cas, les dades es mantindran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

16.5. El CLIENT podrà revocar a qualsevol moment el seu consentiment i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a BARCELONA ENERGIA, Av. d’Eduard Maristany, 44, 08930 sant Adrià de Besòs, Barcelona (Espanya) o a través del correu electrònic dpd@tersa.cat Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, www.adpcat.cat.

16.6. Amb la signatura d’aquest Contracte el CLIENT autoritza a BARCELONA ENERGIA a verificar mitjançant enregistrament telefònic la veracitat de les dades facilitades.

16.7. En cas de voler rebre comunicació comercial per part de BARCELONA ENERGIA, podrà atorgar el seu consentiment marcant la casella corresponent en les Condicions Particulars del present Contracte.

16.8. Podrà consultar la resta de contingut de la nostra política de privacitat en la nostra pàgina web.

17. CERTIFICATS VERDS, ELECTRICITAT 100% RENOVABLE

17.1. Per electricitat 100% renovable s’entendrà el fet que BARCELONA ENERGIA garantirà que solament comercialitzarà energia verda certificada. Per tant, haurà injectat a la xarxa, tanta electricitat procedent d’instal•lacions productores d’electricitat d’origen renovable, en una quantitat equivalent al consum elèctric del consumidor.

17.2. Les instal•lacions productors d’electricitat d’origen renovable són aquelles que obtenen la seva energia de fonts naturals virtualment inesgotables.

17.3. El procediment formal que BARCELONA ENERGIA utilitzarà per certificar l’electricitat seran els certificats de garantia emesos per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

17.4. El balanç entre l’energia produïda i l’energia consumida es realitzarà anualment.

18. DRET DE DESISTIMENT

(EXCLUSIVAMENT PER A CLIENTS CONSIDERATS CONSUMIDORS I USUARIS ALS EFECTES PREVISTOS EN LA LLEI GENERAL PER A LA DEFENSA DE CONSUMIDORS I USUARIS, I NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA)

En cap cas tindran la consideració de Consumidors o Usuaris a l’efecte d’aplicació d’aquesta clàusula les empreses, empresaris o treballadors autònoms amb ànim de lucre, en l’exercici de la seva activitat.

El CLIENT, sempre i únicament quan tingui la consideració de “consumidor” (art. 3 Reial decret legislatiu 1/2007), té dret a desistir del contracte actual sense necessitat de justificació en un termini de 14 dies naturals a comptar des del dia de signatura del Contracte.

Per a l’exercici del dret de desistiment el CLIENT haurà de notificar a BARCELONA ENERGIA la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca per qualsevol dels mitjans indicats en la clàusula de notificacions del Contracte, això és, correu postal enviat a BARCELONA ENERGIA, Avinguda d’Eduard Maristany 44 – 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) o per correu electrònic a atr@barcelonaenergia.cat. Podrà utilitzar el model de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Si el CLIENT exercita el dret de desistiment, BARCELONA ENERGIA no procedirà a efectuar-li subministrament, o deixarà de realitzar-ho en cas que s’hagués iniciat el subministrament, sense perjudici en aquest últim cas de la facturació que BARCELONA ENERGIA pugui efectuar pel consum d’electricitat realitzat pel CLIENT fins a la data de desistiment. Això és, si el CLIENT ha acceptat la prestació de serveis o el subministrament pugui donar principi durant el període de desistiment, abonarà un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l’objecte total del Contracte.

19. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

19.1. El contracte actual es regirà i interpretarà d’acord amb els seus propis termes i condicions i, subsidiàriament, per les lleis espanyoles aplicables.

19.2. Si el CLIENT ostentés la qualitat de Consumidor o Usuari de conformitat amb el que es preveu en el Reial decret legislatiu 1/2007 0 normativa complementària, sigui estatal o autonòmica, s’estarà en cada cas a què estableixi aquesta normativa aplicable tret que les Condicions Generals aquí pactades per a tota mena de CLIENT anessin més beneficioses per al Consumidor o Usuari. En cap cas tindran la consideració de Consumidors o Usuaris a l’efecte d’aplicació d’aquesta clàusula les empreses o treballadors autònoms amb ànim de lucre conforme a la llei aplicable.

19.3. BARCELONA ENERGIA disposa d’un servei d’atenció per a les eventuals queixes i reclamacions que pugui formular el CLIENT amb relació al servei contractat o ofert, així com sol•licituds d’informació sobre els aspectes relatius a la contractació i subministrament o comunicacions. A aquest efecte BARCELONA ENERGIA disposarà d’una adreça postal, un servei d’atenció telefònica i un número de telèfon, tots dos gratuïts, i un número de fax o una adreça de correu electrònic a la qua’ el CLIENT podrà dirigir-se directament. Aquest sistema de comunicació electrònica emetrà de forma automatitzada un justificant de recepció amb indicació de la data, hora i número de sol•licitud, de manera que quedi constància de l’hora i data en la qua’ s’ha registrat la sol.licitud del CLIENT.

19.4. Aquells “consumidors” (art. 3 Reial decret legislatiu 1/2007), que contractessin el subministrament elèctric podran recórrer a la negociació com a forma preferencial per a la resolució de conflictes o queixes de qualsevol naturalesa, especialment sobre la interpretació, execució o aplicació de les disposicions contractuals. A aquest efecte, en cas de ser persones físiques, BARCELONA ENERGIA oferirà la possibilitat de solucionar els seus conflictes a través d’una entitat acreditada per l’autoritat competent per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum que compleixi amb els requisits establerts per la normativa aplicable, i especialment per la Llei 24/2013.

19.5. Les reclamacions o discrepàncies en relació amb aquest Contracte o amb les facturacions derivades del mateix se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc on es presti el servei, o si escau als procediments que correspongui conforme a la normativa aplicable.