Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES.

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de www.barcelonaenergia.cat és Tractament i Selecció de Residus, S.A (en endavant L’EMPRESA) amb domicili amb aquests efectes a Av. Eduard Maristany, 44 (08930) Sant Adrià de Besòs, Barcelona, número de C.I.F: A-08800880, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 30.114 general, Foli 128, Fulla B53082, Inscripció 42. Correu electrònic de contacte de la pàgina web: consulta@barcelonaenergia.cat. Telèfon de contacte:  900.90.68.07.

2. PROTECCIÓ DE DADES

L’EMPRESA compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades, i les demés normes vigents, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, conjuntament amb cada formulari de recopilació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a L’EMPRESA, farà saber a l’usuari de l’existència i de l’acceptació de les condicions particulars de tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de: (i) el responsable del tractament, (ii) la finalitat del mateix, (iii) la causa legitimadora, (iv) els possibles destinataris de les dades, (v) el procediment per exercir el drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat, així com, en els casos en els quals les dades no s’hagin obtingut del propi destinatari, de (v) la procedència i la categoria de les dades tractades.

Al facilitar les dades a través dels nostres formularis, s’informa que les seves dades seran tractades d’acord amb els següents punts:

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Responsable:  Tractament i Selecció de Residus, S.A (en endavant L’EMPRESA) amb domicili amb aquests efectes a Av. Eduard Maristany, 44 (08930) Sant Adrià de Besòs, Barcelona, número de C.I.F: A-08800880

Delegat de Protecció de Dades:  dpd@tersa.cat

Finalitat: atendre la seva petició quan es facilita a través del formulari de contacte o rebre informació dels nostres serveis quan es dona d’alta a la nostra newsletter, així com l'enregistrament de la conversa per qüestions de qualitat..

Legitimació:  El consentiment atorgat pel tractament per aquesta finalitat i essent l'interès legítim en prestar un servei de qualitat respecte de l'enregistrament de trucades.

Conservació: Les dades es conservaran durant el termini  estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxivament aplicable, i essent en el cas de l'enregistrament no superior a dos mesos des de la captació.

Destinataris: El Responsable no comunicarà aquestes dades a tercers, llevat d'aquells que prestin serveis i amb qui es disposa del corresponent acord de confidencialitat.

Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment, exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit a Avda Eduard Maristany 44 de 08930 Sant Adrià de Besòs o al Delegat de Protecció de Dades dpd@tersa.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Així mateix, L’EMPRESA informa que dóna compliment de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment en el tractament del seu correu electrònic per a fins comercials en cada moment.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’EMPRESA és titular de tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús etc…), titularitat de L’EMPRESA o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública , inclosa en la seva modalitat de posada en disposició, de la totalitat o part del contingut d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de L’EMPRESA. L’usuari es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de L’EMPRESA.

4. ENLLAÇOS

En el cas que www.barcelonaenergia.cat disposi d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, L’EMPRESA no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas L’EMPRESA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertinent a un lloc web aliè.

5. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’EMPRESA no es fa responsable, en ningun cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu, errors u omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

6. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

L’EMPRESA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta.