Condiciones de uso

 

 

 

ACEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i la utilització de la pàgina Web https://www.barcelonaenergia.cat/ (“BARCELONA ENERGIA”) que es posa a disposició dels usuaris. L’accés a la mateixa comporta l’acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

BARCELONA ENERGIA pot oferir mitjançant la seva pàgina Web serveis que podran contractar-se i sotmetre’s a les condicions generals i particulars pròpies les quals s’informarà a l’usuari en cada moment.
 

ACCÉS A LA PÀGINA WEB I CONTRASENYES

En general, per a la consulta de la pàgina Web, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari, sens perjudici de que per a la utilització de determinats serveis o el procés de contractació es necessari el seu registre.

Les dades personals dels usuaris que, en tot cas, es puguin obtenir mitjançant la subscripció o registre en la nostre pàgina web, estan protegits mitjançant contrasenyes escollides per ells mateixos. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’usuari haurà de notificar a BARCELONA ENERGIA immediatament qualsevol us no autoritzat de la seva compte o qualsevol violació de seguretat relacionada amb el servei de la pàgina Web i que hagi tingut coneixement.

BARCELONA ENERGIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzats, en tant que les mesures tècniques, i contingut de les dades emmagatzemades això ho permeten. Tot això de conformitat amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

BARCELONA ENERGIA no es fa responsable davant dels usuaris per a la comunicació de  les seves dades personals a tercers que no siguin directament imputables a BARCELONA ENERGIA, ni per com utilitzin tercers aliens a BARCELONA ENERGIA aquestes dades.
 

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

Els usuaris es comprometen a utilitzar la pàgina web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, les bones costums i l’ordre públic. D’igual manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis a finalitats no lícites o contràries al contingut de les presents Condicions d’Ús, o adoptar comportaments lesius als interessos de BARCELONA ENERGIA, que afecti a drets de tercers o inutilitzar o deteriorar la pàgina Web de BARCELONA ENERGIA, el seus continguts o serveis o afectar a la funcionalitat normal de la mateixa.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre forma, fer un mal us des les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

L’usuari es compromet a no afectar l’accés d’altres usuaris a la Web mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics mitjançant els quals BARCELONA ENERGIA presta el servei, així com realitzar accions que afectin, interrompin o generin errors en els indicats sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de BARCELONA ENERGIA o de tercers.
 

ENLLAÇOS DE TERCERS

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament a la pàgina Web i continguts de BARCELONA ENERGIA, i no s’aplica als enllaços o a la pàgines web de tercers accessibles mitjançant la Web. Aquests enllaços no estan sota el control de BARCELONA ENERGIA, i BARCELONA ENERGIA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació, ni de cap enllaç inclosos així com tampoc de cap canvi o actualització de les indicades pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’usuari sobre l’existència de fonts d’informació sobre un tema en concret, i de la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de BARCELONA ENERGIA.
 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  

Tots els continguts de la pàgina Web, ens perjudici d’indicació en contra, són titularitat exclusiva de BARCELONA ENERGIA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, es tracten del disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i demés elements que apareixen en la pàgina Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.

BARCELONA ENERGIA no concedeix cap tipus de llicència o autorització per l’ús personal al l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat en la seva Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per aquest motiu, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altre forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta Web constitueixen una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial de BARCELONA ENERGIA o del titular dels mateixos.
 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

BARCELONA ENERGIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es puguin derivar, a títol enunciatiu, per errors o omissions en els continguts de la pàgina Web; la falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
 

XARXES SOCIALS

L’usuari podrà unir-se als perfils en les xarxes socials de BARCELONA ENERGIA. En aquests casos, l’usuari accepta les condicions d’ús o la política de privacitat d’aquestes xarxes socials amb total indemnitat a BARCELONA ENERGIA.

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG DE NADAL 2023-24

1.    EMPRESA ORGANITZADORA DEL CONCURS
Barcelona Energia, comercialitzadora elèctrica pública metropolitana de Barcelona, està gestionada per l’empresa TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. amb domicili a l’Avinguda Eduard Maristany 44 de Sant Adrià de Besòs i número d’identificació fiscal A08800880, la qual pretén organitzar un sorteig per Nadal 2023-24 d’una estada rural entre els nous usuaris de Barcelona Energia (s'entendrà que és nou usuari tota aquella persona física que subscrigui i culmini el procés de signatura d'un contracte amb Barcelona Energia).

Aquest és a través de xarxes socials, exclusiu per a usuaris majors d’edat, d’acord amb el disposat a l’apartat de condicions per a participar.
 
2.    DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
El concurs s’iniciarà el dia 4 de desembre de 2023 i finalitzarà el dia 16 de febrer de 2024 (ambdós inclosos i coincidint amb el final de les festes de Nadal 2023-24).

3.    CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ. MECÀNICA I PREMI
La participació en el sorteig suposa l’acceptació incondicional i el respecte de el disposat a les següents bases legals. Qualsevol persona major d’edat pot participar a través del seu compte a Meta i del seu perfil a LinkedIn veraç i d’autoritat pròpia (no podent participar més d’una vegada ni a través de varies xarxes socials alhora). 

Les condicions de participació i la mecànica del concurs serà la següent:
o    Ser seguidor de @bcn.energia a Meta o LinkedIn (segons la xarxa social a través de la qual s’hagi inscrit el participant).
o    Finalitzar un procediment de firma per contractar Barcelona Energia com la seva comercialitzadora elèctrica entre les dates que duri el concurs.
o    Finalitzat el termini, el dia 8 de gener de 2024, el guanyador serà seleccionat a l’atzar a través d’una plataforma online com Sortea2.
o    Són plataformes que garanteixen la transparència del resultat del sorteig i com a prova d'això emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el resultat dels quals és inalterable per l'organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l'organitzador.

Barcelona Energia es comunicarà amb el guanyador el mateix dia del sorteig. El termini màxim que el guanyador tindrà per a sol·licitar i acceptar el premi és de 14 dies. Si passat el termini, el guanyador no sol·licita el premi, es seleccionarà un nou guanyador mitjançant la mateixa plataforma online.

4.    VALOR I NATURA DEL PREMI
El premi consisteix en una estada rural d’una nit per a dues persones amb esmorzar inclòs. El valor del premi és de 49,90 euros. Tractament i Selecció de Residus, S.A. es reserva el dret a realitzar canvis sobre el premi establert.

5.    FISCALITAT
En el present cas, és d’aplicació la Llei 35/2006 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; el Reial decret no 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; Llei 13/2011, de 27 de maig, de Regulació del Joc i la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats Reial decret 3059/1966 d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de Taxes Fiscals.
 
Així, d'acord amb la normativa actualment vigent, el present premi no està subjecte a retenció o ingrés a compte del 19%, ja que la seva base de retenció no és superior a 300 euros.

6.    LIMITACIONS
Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos, perdent tot dret sobre el premi atorgat en virtut d'aquest concurs.

No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Els treballadors empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Tractament i Selecció de Residus, S.A. (ii) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital de Tractament i Selecció de Residus, S.A. (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l'organització d'aquest sorteig o hagi estat involucrat directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament.

El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.

Tractament i Selecció de Residus, S.A. es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquest concurs.

Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l'acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada del concurs que no estigui expressament assumit per Tractament i Selecció de Residus, S.A. en les presents Bases Legals.

S'estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per a efectuar qualsevol reclamació motivada. Tractament i Selecció de Residus, S.A. es reserva, en cas d'obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

7.    PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d'altres participants.

Qualsevol intent d'entorpir el bon desenvolupament del sorteig ja sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat donarà lloc a la desqualificació immediata del participant anul·lant-se la seva candidatura.

8.    EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquest concurs, i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol tipus que poguessin sofrir els Participants, guanyador o tercers.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització del concurs o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquest concurs no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquest, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Tractament i Selecció de Residus, S.A. i que afecti el normal desenvolupament del sorteig, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre el mateix.

9.    META & LINKEDIN
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Instagram,  pel que els Participants alliberen a l’esmentada xarxa social de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin d'aquesta.

10.     PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'Empresa responsable del tractament de les dades personals és Tractament i Selecció de Residus, S.A., amb domicili a l’Avinguda Eduard Maristany 44 08930 Sant Adrià de Besòs i CIF A08800880.

Tractament i Selecció de Residus, S.A. es pren seriosament la protecció de la privacitat i de les dades personals de les persones participants. Per tant, la informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura.

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, cada Participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consent que les dades personals siguin tractades sota la responsabilitat de  Tractament i Selecció de Residus, S.A. per a tramitar la participació en el sorteig i per a comunicar el premi en cas que resultés Guanyador.

L'informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per contactar si resulta el guanyador per a poder tramitar el premi i que el nom d’usuari serà publicat a la xarxa social com a guanyador.

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a Tractament i Selecció de Residus, S.A., qualsevol modificació d'aquests. Tractament i Selecció de Residus, S.A. es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent responsabilitzar a Tractament i Selecció de Residus, S.A.  de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. 

Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent direcció d'email dpd@tersa.cat indicant, el motiu de la seva petició.

Els Participants poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: Avinguda Eduard Maristany 44 08930 Sant Adrià de Besòs.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.

11.     CANVIS
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en el concurs.

12.     LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Mitjançant la pàgina Web es recullen dades de caràcter personal dels usuaris, és per aquest motiu que et demanem que llegeixi amb deteniment la nostra Política de Privacitat ampliada, així com les diferents clàusules informatives que acompanyen a cadascun dels diferents formularis habilitats per recollir les dades personals.

D’igual manera l’informem de que BARCELONA ENERGIA utilitza cookies per recollir informació dels usuaris i el seus sistema d’accés i comportament davant la nostre pàgina Web, per aquest motiu, has de llegir atentament la nostra Política de Cookies.

En qualsevol cas, les dades de caràcter personal recollides mitjançant la present pàgina Web seran tractades en compliment d’allò establert en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (RGPD) i en la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals (LOPDGDD) i per a les finalitats indicades en les Polítiques de Privacitat i Cookies.
 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

BARCELONA ENERGIA es reserva el dret a modificar o actualitzar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús de la pàgina Web, es per aquest motiu que l’usuari haurà de llegir-les periòdicament.
 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre BARCELONA ENERGIA i l’usuari es regularà per la normativa espanyola vigent i, davant de qualsevol controvèrsia, es sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari.

BARCELONA ENERGIA perseguirà l’incompliment de les presents Condicions d’Ús així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web exercint totes les accions civils i penals que els hi puguin assistir en dret.