BLOG

El sector elèctric espanyol: els agents implicats

El sector elèctric és l'activitat econòmica que treballa el procés per subministrar electricitat.

Per conèixer la base del sector elèctric hem de distingir entre el mercat regulat i el sistema liberalitzat:

  • Mercat regulat (fins al 1998): El Govern espanyol, a través de l'oligopoli, establia el preu de l'electricitat que cobria la totalitat dels costos. Entre el 1998 i el 2008 es va viure un procés de liberalització.
  • Mercat liberalitzat (a partir del 2008): S'obre el mercat legislativament i apareixen les primeres comercialitzadores lliures. El cost de l'electricitat el marca l'OMIE (Operador del Mercat Ibèric Espanyol) i cada comercialitzadora pot establir els marges de seguretat que consideri oportuns per mantenir la seva activitat i estructura.

L'alliberament del sector va suposar un canvi de paradigma: vam passar d'una estructura vertical amb totes les activitats agrupades, a una estructura horitzontal on s'obrien les portes a què cada activitat funcionés de manera independent.

Com funciona ara el mercat elèctric espanyol?

Agents del mercat:

1) Productors d'energia

Són els encarregats de produir lenergia elèctrica. Poden ser renovables (hidràuliques, solar, eòlica, biomassa, geotèrmiques, etc.), o no renovables (nuclear, carbó, entre d'altres).

2) Transportistes d'energia

A l'Estat espanyol només hi ha un únic transportista amb una característica clara de monopoli natural: la Red Eléctrica de Espanya. És el propietari de totes les infraestructures necessàries per fer arribar l'electricitat als usuaris: fils conductors, torres, sistemes de seguretat, etc. A més, una de les seves funcions principals és garantir la continuïtat i seguretat del subministre.

3) OMIE

L'Operador Mercat Ibèric Espanyol és l'encarregat de gestionar el mercat elèctric on Productors i Comercialitzadors convergeixen per dur a terme la seva activitat comercial, la compravenda d'energia. Els preus són oberts i transparents a qualsevol usuari. S'ha d'entendre l'OMIE com un ens independent i virtual, i un punt de trobada. www.omie.es

4) Distribuïdores d'energia

L'activitat de les empreses distribuïdores es basa a repartir l'energia elèctrica, així com a construir i mantenir els elements propis del punt de consum, com per exemple (si l'usuari no el té en propietat), el comptador.

 

Malgrat que hi ha moltes petites distribuïdores, com en el cas anterior, la distribució de l'energia a l'Estat espanyol té una personalitat oligopolista, on hi ha 5 distribuïdores principals que controlen més del 90% el mercat: Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola, Distribució Elèctrica, Nedgia (antiga Unión Fenosa Distribució), Viesgo DistribucióElèctrica y HidrocantàbricDistribució Eléctrica

5) Comercialitzadores d'energia

Les comercialitzadores són els agents que dins del sistema elèctric fan d'intermediari entre la distribuïdora i el client. És a dir, que compren l'energia al mercat, OMIE, i la venen al consumidor final. Les comercialitzadores tenen la llibertat de marcar el preu de les seves tarifes, això sí, la CNMC serà l'encarregada de supervisar-les.

En cap cas les comercialitzadores poden ser propietàries de les infraestructures de la xarxa, per tant, estan obligades a afegir una despesa extra anomenada peatge o ATR. A més, les comercialitzadores estan obligades a pagar altres conceptes regulats per al transport (REE) i l'Estat. Aquestes despeses es consideren transferides atès que repercuteixen al consumidor final o usuari.

Actualment, i gràcies a la liberalització del mercat, Espanya compta amb més de 300 comercialitzadores a tot el territori. Entre les quals hi ha Barcelona Energia.

6) CNMC

La Comissió Nacional de els Mercat i la Competència (CNMC) promou i defensa el bon funcionament dels mercats econòmics, en interès de consumidors i empreses. Funciona com un òrgan públic supervisor i regulador; té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de potestat sancionadora. La CNMC treballa investigant i castigant les males praxis competitives i comercials, dictant recomanacions per millorar les condicions de la competència, supervisant la conducta de les empreses operadores en mercats regulats, assessorant, promovent els valors de la competència i la regulació eficient, i contribuint a la garantia de la unitat de mercats. Hem d'entendre la funcionalitat de la  CNMC com un organisme mediador entre tots els agents implicats dins del mercat elèctric. www.cnmc.es

A més...

Cal tenir en compte que l'usuari final pot escollir la comercialitzadora que consideri més adequada a les seves necessitats i interessos, però en cap cas no podrà decidir la distribuïdora que li subministrarà l'energia. De la mateixa manera, tota l'energia generada (provinent de fonts renovables o no renovables) és abocada a la xarxa elèctrica i distribuïda fins a l'usuari final de manera aleatòria. L'enllaç entre les comercialitzadores i els productors d'energia renovable s'estableix mitjançant els certificats de garanties d'origen, documentació que acredita que la comercialitzadora en qüestió inverteix que una part o la totalitat de la seva energia comercialitzada provingui d'energies renovables; aquesta és una manera destimular i potenciar les energies renovables.

Contacta

 

blog aprenbe
Comparteix-lo
Fuente: Barcelona Energia

Et podria interessar

¿Necesitas ayuda?

Formulari

Necesitas ayuda footer

También puedes contactarnos por e-mail consulta@barcelonaenergia.cat o llamarnos al 900 906 807

Resolvemos tus dudas

Aquí encontrarás respuesta a las preguntas que más nos hacéis con más frecuencia. ¡Es la forma más rápida de resolver tus dudas!

PREGUNTAS FRECUENTES